Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via groepsaccommodatie-eigenaren en activiteitenaanbieders) online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online accommodatiereserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Leisure Promotie BV. (‘hetleukstegroepsuitje.nl‘, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) en worden alleen aangeboden voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij (Het Leukste Groepsuitje een online platform aan waarop accommodatiehouders en dienstverleners, gezamenlijk de 'accommodatie(s)') kunnen adverteren om hun accommodatie voor reservering aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Als u een reservering maakt via hetleukstegroepsuitje.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de logiesverstrekker bij wie u reserveert. Wij fungeren uitsluitend als tussenpersoon tussen u en de logiesverstrekker; de gegevens van uw reservering gaan rechtstreeks naar de betreffende logiesverstrekkeren en de logiesverstrekker stuurt u een bevestigingsmail.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de logiesverstrekkers ons verschaffen. De logiesverstrekkers krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke logiesverstrekker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven foto's en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie van enige accommodatie die beschikbaar wordt gesteld.

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

Privacy

Ten behoeve van een nog betere dienstverlening verzamelt Het Leukste Groepsuitje persoonsgegevens die herleidbaar zijn. Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van informatieve e-mails en elektronische nieuwsbrieven m.b.t. het aanbod van Het Leukste Groepsuitje. Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om uw onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

Reserveringen

Wanneer bedrijven en/of particulieren een reservering maken voor één van de groepsaccommodaties via de website, wordt een overeenkomst afgesloten met de gekozen groepsaccommodatie of dienstverlener. Het Leukste Groepsuitje is geen partij bij deze overeenkomst. Via individuele beheeromgevingen krijgen accommodatiehouders, dienstverleners en derden rechtstreeks aanvragen binnen. De reservering wordt bevestigd door de groepsaccommodatie of betreffende dienstverlener met de daarbij geldende reserveringsvoorwaarden en algemene voorwaarden van de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener.

Anulering

Bij wijziging of annulering van de reservering gelden de reserveringsvoorwaarden zoals die door de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener gemeld zijn. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Betaling

De betalingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de accommodatiehouder of dienstverlener. De accommodatiehouder of dienstverlener kan een aanbetaling van u verlangen. Dit is echter afhankelijk van de accommodatiehouder of dienstverlener en het moment van reserveren. De betalingsvoorwaarden zijn aangegeven in uw reserveringsbevestiging.

Klachten

Uw boekt rechtstreeks bij de accommodatiehouder of dienstverlener, eventuele klachten dient u af te handelen met de desbetrefende accommodatiehouder of dienstverlener.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een onjuiste uitvoering van via Het Leukste Groepsuitje gereserveerde diensten of groepsaccommodaties. Op alle geleverde diensten en gehuurde groepsaccommodaties zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener of accommodatiehouder van toepassing.

We doen ons uiterste best deze website zo volledig en correct mogelijk op te stellen, op basis van beschikbaar gestelde gegevens van accommodatiehouders en derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onvolledige of foutieve gegevens. Aan de genoemde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in gehuurde groepsaccommodaties noch voor schade die een gevolg is van het verblijf in de gehuurde groepsaccommodatie, deelname aan arrangementen of ander gebruik van door de dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten. Uitgesloten wordt de aansprakelijkheid van Het Leukste Groepsuitje voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daarnaast kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden indien de huur van de groepsaccommodatie en/of deelname aan een groepsarrangement en/of gebruik van andere door dienstverlener beschikbaar gestelde faciliteiten, door een niet aan ons toe te rekening oorzaak, niet, niet volledig of niet naar tevredenheid kan plaatsvinden.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruiken, dupliceren of her distribueren van materiaal waarop octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, au-teursrechten en portretrechten berusten die de klant heeft aangeleverd zonder ons op de hoogte te stellen van het betreffende recht of rechten. Leisure Promotie BV behoudt zich de rechten voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leisure Promotie BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebrui-ken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Op de website kunnen hyperlinks vermeld staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van deze links en zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die samenhangt met het gebruik van deze links en de daarbij behorende websites.

Verleende diensten

Het Leukste Groepsuitje is een samenwerkingsportal voor accommodatiehouders en dienstverleners. Het Leukste Groepsuitje verleent zelf geen diensten! Voor advisering en bemiddeling bij een reservering dient u zelf contact op te nemen met de betreffende accommodatiehouder of dienstverlener.